نرم‌افزار مجموعه ای از دستور العمل های دقیق و مرحله به مرحله است که هدف خاصی را دنبال می کند.
نرم‌افزارهای رایانه ای را به دو دسته بزرگ می‌توان تقسیم بندی کرد:
1- نرم افزار سیستم  2 - نرم افزار کاربردی