اردیبهشت
1392

پروژه ساخت و اجرای آدمک هوشمند انتشارات تخته سیاه

کارفرما : انتشارات تخته سیاه
برچسب ها : آدمک مجازی،آدمک هوشمند 

ساخت آدمک هوشمند جهت پرزنت مجموعه انتشارات تخته سیاه در نمایشگاه کتاب 

اسفند
1394

پروژه ساخت و اجرای آدمک هوشمند سازمان میراث فرهنگی

کارفرما : سازمان میراث فرهنگی
برچسب ها : آدمک مجازی،آدمک هوشمند 

ساخت آدمک هوشمند جهت پرزنت سازمان میراث فرهنگی در نمایشگاه صنایع دستی

 

20
بهمن
1397

پروژه ساخت و اجرای آدمک هوشمند پدیده شاندیز

کارفرما : پدیده شاندیز
برچسب ها : آدمک مجازی،آدمک هوشمند 

ساخت آدمک هوشمند جهت پرزنت پدیده شاندیز در فرودگاه مهرآباد

 

اردیبهشت
1395

پروژه ساخت و اجرای آدمک هوشمند شرکت ملی گاز ایران 

کارفرما : شرکت ملی گاز ایران
برچسب ها : آدمک مجازی،آدمک هوشمند 

ساخت آدمک هوشمند جهت پرزنت شرکت ملی گاز ایران در نمایشگاه نفت

 

آدمک مجازی
20
بهمن
1397

تجهیز یک پاساژ به آدمک هوشمند واقع در شهر کرمانشاه 

کارفرما : مدیریت پاساژ
برچسب ها : آدمک مجازی،آدمک هوشمند 

ساخت آدمک هوشمند جهت پرزنت تبلیغ و معرفی پاساژ

 

20
بهمن
1397

پروژه ساخت و اجرای آدمک هوشمند شرکت دارویی پارس دارو 

کارفرما : شرکت پارس دارو
برچسب ها : آدمک مجازی،آدمک هوشمند 

ساخت آدمک هوشمند جهت پرزنت شرکت دارویی پارس دارو در نمایشگاه

 

اردیبهشت
1395

پروژه ساخت آدمک هوشمند سازمان بهزیستی

 کارفرما : سازمان بهزیستی کشور

برچسب ها : آدمک مجازی، آدمک هوشمند

ساخت آدمک هوشمند جهت پرزنت سازمان بهزیستی کشور در نمایشگاه کتاب

 آدرس : سه راه ضرابخانه – ابوذر غفاری شمالی – بین سروستان        هفتم و نهم – بن بست دوم پلاک 1 واحد 2

 تلفن : 26700804 – 021 *** 26700913 – 021 

همراه : 09123502495 

Email : info@mahanadv.com 

Smart Advertising 95%
Exhebition Design 76%
Graphic 50%
Web Designer 60%
Application 32%
Making a teaser 70%